Beth yw 'Cynefin'?

Defnyddir y gair 'cynefin' am gartref arferol anifeiliaid (habitat) ond ei ystyr yn syml yw lle cyfarwydd, y lle yr ydych yn perthyn iddo.

Mae Cynefin yn dod â rhannau gwahanol o'r gymuned at ei gilydd - trigolion lleol, grwpiau cymunedol, busnesau lleol, grwpiau ieuenctid a chyrff sy'n darparu gwasanaethau - i fod o gymorth i wella'r lleoedd lle maen nhw'n byw neu'n gweithio, gan eu gwneud yn lanach, yn fwy diogel ac yn brafiach i fyw ynddyn nhw yn gyffredinol, yn ogystal â chynorthwyo i ddarparu mwy o gyfleoedd i fusnes ac i bobl weithio a gwella eu hincwm.

Mae 'Cyd-drefnwyr Lleoedd' Cynefin yn gweithio mewn un ar ddeg o gymunedau gwahanol ar draws Cymru. Yr ardaloedd hyn yw:

Mae gan bob cymuned ei chryfderau

Mae gan bob cymuned ei chryfderau ei hun a'i phroblemau. Gwaith y Cyd-drefnydd Lle yw siarad â phobl sy'n byw ac yn gweithio yn y gymuned a darganfod beth maen nhw'n ei feddwl yw'r cryfderau a'r problemau hyn, a beth y gellid ei wneud i wella pethau a chreu cyfleoedd.

The Place Coordinator and the community will work ...

The Place Coordinator and the community worked together to decide what could be tackled by the community as well as what government and other service deliverers could do to help. Actions included making the area cleaner; increasing and improving available outdoor spaces; improving the opportunities for jobs and training; improving the health of people in the area or developing a plan to cope with a local emergency such as a flood.

Mae'r Cyd-drefnwyr Lle hefyd yn

Mae'r Cyd-drefnwyr Lle hefyd yn cynorthwyo cymunedau i ddod o hyd i gyfleoedd i elwa oddi wrth bethau da yn eu hardal: efallai bod yna dir segur y gellid ei ddefnyddio i dyfu bwyd lleol neu fel lle posibl i'r gymuned gynhyrchu ei hynni ei hun?

While doing this, communities can ...

While doing this, communities can help themselves to feel safer and stronger by thinking about how they might deal with a flood or other extreme weather and to develop their skills so they are better able to deal with the difficult economic times that we are all going through.

Mae gwneud ein cymunedau'n ...

Mae gwneud ein cymunedau'n llefydd mwy diogel, iachach a glanach i fyw, i weithio ac i'n plant dyfu i fyny ynddyn nhw yn waith i bawb. Mae gweithio gyda'n gilydd yn medru gwneud i rywbeth sy'n edrych yn dasg amhosibl fod yn llawer haws ei chyflawni.

Ffordd Cynefin o Weithio

  • Mae ffordd Cynefin o weithio yn hyblyg yn ôl anghenion a chyfleoedd lleol, gan gydnabod na fydd yr hyn sy'n iawn i ardal ddinesig brysur yng nghanol Caerdydd o bosibl yn iawn i dref yn y Cymoedd, lle y mae yna lawer o asedau naturiol ond ychydig o gyfleoedd gwaith, neu i ardal fwy gwledig ar Ynys Môn lle mae cysylltiadau cludiant cyhoeddus yn anodd.
  • Mae ffordd Cynefin o weithio yn agor cyfleoedd i gymunedau fod yn entrepreneuraidd.
  • Mae ffordd Cynefin o weithio yn darganfod cyfleoedd ar gyfer Dysgu Gweithredol fel bod cymunedau, sefydliadau a busnesau yn medru adfyfyrio, dysgu a gwella wrth fynd ymlaen; gan rannu'r dysgu hwn gydag eraill er mwyn newid ymddygiad a dylanwadu ar y polisïau sy'n cael eu datblygu.
  • Mae ffordd Cynefin o weithio yn dod o hyd i gyfleoedd i rymuso cymunedau, gan gynorthwyo i adeiladu capasiti lleol.
  • Mae ffordd Cynefin o weithio yn dod â phobl at ei gilydd, yn adeiladu rhwydweithiau ac yn herio'r diffyg symud greddfol.
  • Mae ffordd Cynefin o weithio yn debyg i gyfieithydd, yn y tir canol rhwng top i lawr a gwaelod i fyny, ac maen nhw'n gweithredu fel eiriolwyr annibynnol dros leoedd a chymunedau yn y broses.
  • Mae ffordd Cynefin o weithio yn cyd-drefnu a hyrwyddo o fewn lle, gan helpu i gael y bobl iawn i gymryd rhan a datblygu teimlad o gymuned.

 

Project Lead

Dr Simone Lowthe-Thomas

Executive Officer, Wales / Swyddog Gweithreddol

Severn Wye Energy Agency / Cymru Asiantaeth Ynni

Ein Partneriaid