Gweithio'n Wahanol yn Abertawe

Mae gwaith Cynefin yn Abertawe wedi canolbwyntio ar ward Penderi ar ben gogleddol y ddinas. Gyda phoblogaeth o dros 12,000, mae Penderi yn fwy cyfarwydd fel cymunedau of Blaenymaes, Portmead, Penplas a Phenlan. Yn dilyn trafodaethau â darparwyr gwasanaeth eisoes yn gweithio yn wardiau Penderi, bu Cydlynydd Lle Cynefin, Victoria Bancroft, yn cefnogi sefydlu Rhwydwaith/Fforwm Cynllunio Darparwyr Penderi. Mae'r Fforwm yn chwarae rôl allweddol ond sy'n cael ei hesgeuluso fel arall, sef cynyddu cyswllt rhwng mudiadau a sicrhau gwelliannau ar gyfer y trigolion lleol.

Fforwm Cynllunio Darparwyr Penderi

Mae'r Fforwm eisoes wedi llunio platfform ar gyfer amrywiaeth o fentrau, trwy Cynefin a thrwy gyswllt uniongyrchol rhwng darparwyr. Mae mentrau newydd, sy'n awyddus i gychwyn yn yr ardal, yn cymryd y cyfle i hyrwyddo'u hunain ac ennill cefnogaeth, cyfleusterau a chleientiaid, a chyflymu eu cynnydd. Mae enghreifftiau'n cynnwys prosiect LIFT Cymunedau'n Gyntaf, Map Gwyrdd Abertawe Gynaliadwy, Sgwrs Fawr Y Gymru a Garem, Men's Sheds a Chynllun Ynni Adnewyddadwy a Menter Gymunedol y Cyngor (CREES). Mae'r Fforwm yn darparu hwb gwybodaeth canolog am yr ardal, a bydd gweithgareddau mwy penodol yn cael eu datblygu, cefnogi a'u hintegreiddio o'r fan honno.

Rhwydwaith Fwyd a Tyfu Penderi

Yn 2013, mudiadau Penderi oedd yr ymgeiswyr mwyaf llwyddiannus, gan ddenu'r siâr fwyaf o Gronfa Tyfu Lleol y Cyngor.  Er eu bod yn agos at ei gilydd, doedd y mudiadau ddim yn ymwybodol o fwriadau'i gilydd i ddechrau tyfu bwyd. Datblygodd Cynefin yr ymwybyddiaeth hon yn ystod trafodaethau i sefydlu Fforwm Cynllunio Darparwyr Penderi.  Yna, dechreuodd ystyried sut i helpu'r tyfwyr bwyd i rannu sgiliau, dysg ac adnoddau.  Gan weithio gyda Thîm Bwyd a Thyfu Cymunedol y Cyngor, trefnodd Cynefin gyfarfod i ddod â'r grwpiau at ei gilydd ac i gynnwys eraill oedd yn ymddiddori mewn tyfu bwyd.  Parhaodd y cyfarfodydd i mewn i gyfnod cynnar tymor tyfu 2014, gan rannu cyngor ymarferol a datrys problemau ymhlith yr aelodau.

Balchder ym Mhenderi

Daeth hyn o gwestiynau cynnar am yr ardal; sut mae pobl yn teithio pan fo cludiant cyhoeddus yn gyfyngedig a drud? Pam fyddai pobl am ymweld â'r ardal? Daethpwyd â swyddogion at ei gilydd i gael safbwyntiau cludiant, yr amgylchedd a thueddiadau hanesyddol, a chafwyd mewnbwn o feysydd cyswllt cymunedol a'r celfyddydau. Rhoddwyd amser i ystyried yr arbenigedd a'r adnoddau oedd ar gael a sut y gellid eu hintegreiddio i gael gwerthfawrogiad holistig o le, a gwella agweddau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae'r syniad hwn yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, ac yn dechrau rhannu gweledigaeth â mentrau Cynefin eraill a chymunedau lleol - buddsoddiad hynod gyffrous mewn sicrhau llunio gweledigaeth lle! 

Grwp Amgylchedd Lanach ac Iachach

Mae'r grŵp hwn yn canfod atebion aml-asiantaeth ymarferol trwy rannu rhai o'r materion mwyaf sy'n wynebu mudiadau penodol, yn benodol yn ymwneud â thipio slei a rheoli gwastraff. Mae landlordiaid yn rhannu adnoddau a dulliau, mae asiantaethau'n trafod materion gorfodaeth a chydymffurfiaeth, mae cyfathrebu ffurfiol yn newid gan arwain at ymyrraeth gynharach, trwy ragor o waith ar y cyd.  Fel y dywedodd un swyddog gorfodi am drafodaethau aml-asiantaeth 'Gwych! Dydi hyn heb ddigwydd yn yr 20 mlynedd rydw i wedi bod yn gweithio i'r mudiad!'

Fideo

Cynefin Swansea

Cynefin Swansea

Tweets

Follow @ Cynefin_Wales

Newyddion