Gweithio'n wahanol yn Casnewydd

Mae'r Cydgysylltydd Lleoedd ar gyfer Casnewydd, Peter Willis, yn gweithio gyda chymuned y Maendy, ar lan ddwyreiniol Afon Wysg, ger canol y dref.

Ardal yw hon sy'n llawn tai teras ...

Ardal yw hon sy'n llawn tai teras Fictoraidd, ac mae ynddi lai o fannau hamdden nag ardaloedd eraill o'r ddinas. Mae'r gymuned yn cael ei rhannu hefyd gan linellau rheilffordd a chefnffyrdd, ac mae hynny'n arwain at broblemau o ran cydlyniant cymunedol. Daeth y Maendy yn ardal Cymunedau yn Gyntaf yn 2013 ac mae diweithdra yno yn uwch na'r cyfartaledd, gyda rhyw chwarter o'r oedolion o oedran gweithio yn hawlio budd-daliadau.

Ym mis Gorffennaf 2013, cynhaliodd ...

Ym mis Gorffennaf 2013, cynhaliodd y Cydgysylltydd Lleoedd ddigwyddiad cynllunio a ddenodd dros 70 o bobl sy'n byw neu'n gweithio yn y gymuned neu sydd, fel rhan o'u swydd, yn gysylltiedig â helpu i adfywio'r ardal. Roedd y gweithdy'n llwyddiant o ran meithrin perthnasau ac ehangu rhwydweithiau, ac roedd hefyd yn gyfle i gytuno ar y blaenoriaethau allweddol a datblygu cynlluniau ar gyfer prosiectau a fyddai'n gwella ansawdd bywyd trigolion y Maendy ac yn ei wneud yn lle mwy cynaliadwy.

Cytunwyd ar nifer o flaenoriaethau:

 • Troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Busnesau lleol mewn trafferthion a siopau’n cau
 • Materion yn ymwneud ag ansawdd yr amgylchedd lleol, megis sbwriel, graffiti, tipio anghyfreithlon, baw cŵn a sŵn
 • Diffyg mannau chwarae, mannau agored a mannau gwyrdd o ansawdd da
 • Diffyg mannau cyfarfod,  a fawr o gydlyniant cymunedol
 • Materion yn ymwneud â thai a thlodi tanwydd, megis tai llaith, drafftiog a gorlawn 
 • Yr ardal yn flêr yr olwg a diffyg gwyrddni 
 • Hunaniaeth y Maendy a’i amwysedd daearyddol
 • Prinder lleoedd parcio a phobl yn defnyddio’u ceir ar gyfer siwrneiau byr
 • Dim mannau i dyfu planhigion
 • Anodd cael gafael ar fwyd ffres, fforddiadwy
 • Perygl o lifogydd

Pennwyd y ffrydiau gwaith isod ar sail y blaenoriaethau hyn:

 • Sefydlu adeilad cymunedol newydd
 • Cefnogi busnesau lle a chanol ardal y Maendy  
 • Gwella amgylchedd y stryd
 • Darparu mwy o fannau gwyrdd a gwella’r rheini sy’n bodoli eisoes
 • Ynni a thlodi tanwydd

Fideo

[Translate to Cymraeg:] Cynefin Maindee Youtube

Cynefin Maindee

Tweets

Follow @ Cynefin_Wales

Newyddion