Gweithio'n wahanol yn Llandrindod

Llandrindod yw un o'r ardaloedd diweddaraf i ymuno â rhaglen Cynefin ac ym mis Chwefror 2015, ymunodd Diana Berriman â'r tîm fel y Cydlynydd Lle. Mae Diana yn gweithio yn Asiantaeth Ynni Severn Wye yn Llandrindod ond mae'r ardal sydd dan ei gofal hi yn cynnwys y rhan fwyaf o gefn gwlad canolbarth Cymru.

Mae Llandrindod yn dref sba a ...

Mae Llandrindod yn dref sba a ddaeth yn boblogaidd yn y ddeunawfed ganrif ar ôl i Reilffordd Canol Cymru agor ym 1865 gan gysylltu canol Cymru â gweddill y wlad. Hefyd, gan mai'r tueddiad yn oes Fictoria oedd ymdrochi yn nyfroedd y trefi sba at ddibenion iechyd - halen, sylffwr a magnesiwm yn yr achos hwn, fe helpodd hyn Llandrindod i dyfu. Agorwyd gwestai, cyfleusterau hamdden a siopau er mwyn darparu ar gyfer y mewnlifiad o ymwelwyr ond, dirywiodd yr ardal eto yn sgil y Dirwasgiad Mawr a'r Ail Ryfel Byd.

Er gwaethaf hyn, bwriodd pobl y dref ...

Er gwaethaf hyn, bwriodd pobl y dref ati ac ymhen dim, roedd Llandrindod yn ganolfan weinyddol ar gyfer Powys ac mae Neuadd y Dref yn gartref i Gyngor Sir Powys hyd heddiw. Bellach, mae'r dref wedi sefydlu sylfaen o ddiwydiant ysgafn a thros y blynyddoedd diwethaf mae nifer yr ymwelwyr wedi cynyddu hefyd, yn bennaf oherwydd digwyddiadau blynyddol fel yr Ŵyl Ddrama a'r Ŵyl Fictorianaidd. Gan fod yno fryniau di-ri a golygfeydd godidog, mae digon o reswm i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored fel cerdded a beicio mynydd.

Fel llawer o drefi bach yng Nghymru ...

Fel llawer o drefi bach yng Nghymru, effeithiodd y dirwasgiad a'r cyni'n fawr iawn ar Landrindod gyda llawer o'r siopau yng nghanol y dref yn wag a'r awdurdod lleol yn gwneud pobl yn ddi-waith. Wedi dweud hynny, mae'r dref wedi elwa o fenter Ardal Twf Lleol Llywodraeth Cymru sy'n cael ei arwain yn lleol gan Grŵp Busnes Llandrindod. Mae'r fenter hon yn hybu Llandrindod fel canolfan ddigwyddiadau ac mae Hyrwyddwr Tref wedi cael ei gyflogi i gyflawni nodweddion pwysig Cynllun Adfywio Economaidd y Grŵp Busnes sef rhoi hwb i gymeriad y dref, gwasanaethau busnes a chyfleoedd twristiaeth.

Mae heriau di-ri wedi wynebu Llandrindod ...

Mae heriau di-ri wedi wynebu Llandrindod - ac mae llawer ohonynt yn gyffredin i rhannau helaeth o gefn gwlad canolbarth Cymru - pethau fel cartrefi hen ac anodd eu trin yn achosi tlodi tanwydd, defnyddio ynni'n aneffeithiol, gorddibyniaeth ar geir, incwm isel a phobl ifanc yn gadael yr ardal er mwyn chwilio am swyddi mewn trefi sydd ag economi mwy byrlymus. Wedi dweud hynny, mae'r ymchwil cychwynnol y mae Diana wedi'i wneud yn rhoi darlun gobeithiol i ni; mae'r preswylwyr yn dangos ymdeimlad cryf o gymuned a diddordeb mewn llywodraethu. Hefyd, mae lefelau uwch na'r cyfartaledd o ddisgwyliad oes, cymryd rhan mewn chwaraeon a diddordeb brwd yn nhreftadaeth yr ardal.

Bydd Diana'n canolbwyntio ar gefn ...

Bydd Diana'n canolbwyntio ar gefn gwlad canolbarth Cymru yn ei gyfanrwydd, gan edrych ar ffyrdd strategol o greu budd economaidd i'r ardal gyda'r adnoddau sydd ganddo i'w cynnig, gan gynnwys storio carbon a dŵr, cynhyrchu ynni adnewyddadwy, cynhyrchu bwyd a thwristiaeth.

Fideo

YouTube

Cynefin Llandrindod

Tweets

Follow @ Cynefin_Wales

Newyddion

Youth Market

15 Mehefin 2015

Llandrindod SOUP

7 Mehefin 2015

Ein Partneriaid