Gweithio'n wahanol yn Llanelli

Llanelli, â'i phoblogaeth o 25,168, yw'r dref fwyaf yn Sir Gaerfyrddin.

Mae gan Lanelli hanes diwydiannol hir, ac ar un adeg, roedd digon o swyddi ar gyfer ei phobl, ond wrth i'r flynyddoedd fynd heibio, daeth tro ar fyd ac erbyn hyn, Llanelli yw'r ardal fwyaf difreintiedig yn Sir Gaerfyrddin. Ar hyn o bryd, ganddi hi y mae rhai o'r ystadegau isaf o ran iechyd, cyflogaeth ac addysg, ac mae hefyd yn ardal Cymunedau yn Gyntaf.

 

 

[Translate to Cymraeg:] Over the past two years, the Cynefin ...

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Cydgysylltydd Lleoedd Rhaglen Cynefin, Aled Vaughan Owen, wedi bod yn cydweithio’n agos â Chyngor Tref Llanelli a Phartneriaeth Gymunedol Llanelli i geisio gwneud y dref yn lle gwych i genedlaethau’r dyfodol fyw ynddo. Maen nhw’n edrych ar ffyrdd newydd o greu cymuned fwy diogel a chryf sy’n fwy abl i ymdopi ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. O ystyried bod y dref ar lannau Aber Afon Llwchwr, penderfynodd y Cydgysylltydd Lleoedd a’r gymuned mai’r hyn y dylid canolbwyntio arno oedd cynllunio ar gyfer argyfwng, megis llifogydd.

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bydd ...

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bydd Tref Llanelli yn arwain y ffordd drwy greu cynllun argyfwng sy'n eiddo i'r gymuned ac a fydd yn gweithio ar y cyd â chynlluniau a ddatblygwyd gan y gwasanaethau brys. Bydd hyn yn helpu'r dref i fod yn fwy parod ar gyfer unrhyw drychinebau a allai ddod i'w rhan yn y dyfodol ac yn fwy abl i ailgodi ar ei thraed wedyn.

Drwy weithio mewn ffordd wahanol, mae Llanelli wedi dangos ei fod yn lle blaengar sy'n meddwl am y dyfodol hirdymor ac yn ei drafod yn naturiol o ddydd i ddydd.

Drwy weithio gyda phob haen o'r gymuned a thrwy wneud ymrwymiad cadarn i gyflawni nodau Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae gan Lanelli bellach weledigaeth gref ar gyfer gwella'r lle ac ar gyfer rhannu'r hyn y mae wedi'i ddysgu gyda chymunedau eraill.

A'r dyfodol yn ansicr, gallai effeithiau'r ...

A'r dyfodol yn ansicr, gallai effeithiau'r newid yn yr hinsawdd gael effaith fawr ar rai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Llanelli, gan fod perygl o lifogydd o'r môr, afonydd a dŵr wyneb. Mae rhai mentrau yn eu lle eisoes i geisio lleihau'r peryglon hyn, gan gynnwys rhaglen GlawLif Dŵr Cymru.

Mae Cydgysylltydd Lleoedd Rhaglen Cynefin wedi bod yn helpu Cyngor Tref Llanelli a Phartneriaeth Gymunedol Llanelli, a gafodd ei sefydlu'n ddiweddar, i gydweithio â grwpiau cymunedol, sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau, y sector cyhoeddus a'r sector preifat i greu cynllun argyfwng ar gyfer Llanelli sy'n ystyried pob rhan o'r gymuned. Mae Llanelli yn edrych ymlaen at ddyfodol hapusach, iachach a mwy cydnerth.

Fideo

Cynefin Llanelli

Cynefin Llanelli

Tweets

Follow @ Cynefin_Wales

Newyddion

Ein Partneriaid