Gweithio'n wahanol yn Merthyr Tudful

A hithau ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae tref Merthyr Tudful yng nghanol rhai o rannau mwyaf ysblennydd cefn gwlad Cymru.

Mae gan yr hen gymuned lofaol hon ...

Mae gan yr hen gymuned lofaol hon, sydd â phoblogaeth o ryw 30,000 o bobl, hanes diwydiannol cyfoethog, ond mae nifer o heriau'n ei hwynebu hefyd. Diweithdra ac anweithgarwch economaidd oherwydd afiechyd hirdymor sy'n bennaf gyfrifol am y tlodi yn yr ardal, ond - fel y mae Cydgysylltydd Lleoedd Rhaglen Cynefin wedi gweld - mae gan yr ardal lawer o botensial i greu mwy o incwm.

Mae'r tirweddau, y trefi, y pentrefi a'r ...

Mae'r tirweddau, y trefi, y pentrefi a'r adeiladau hanesyddol yn dreftadaeth werthfawr ond gallent hefyd fod yn agored i niwed. Mae nifer o'r ardaloedd hyn sydd o bwysigrwydd hanesyddol yn gysylltiedig â diwydiannau glo a dur y gorffennol a gallent fod yn hynod werthfawr fel atyniadau i dwristiaid. Mae Norma yn gweithio i sicrhau bod y gymuned yn cael chwarae'i rhan a dweud ei dweud am ddyfodol yr asedau hyn a'r modd y byddant yn cael eu rheoli.

[Translate to Cymraeg:] With Merthyr experiencing high levels ...

Gan fod Merthyr yn ardal lle mae llawer yn dioddef o afiechydon cronig neu hirdymor sy'n gysylltiedig ag ysmygu, gordewdra a phroblemau iechyd meddwl, mae Norma hefyd yn edrych ar sut y gellir gwella iechyd a lles pan fo'r gymuned yn cael mwy o gyfle i fanteisio ar y mannau gwyrdd uchel eu hansawdd sydd o'u hamgylch er mwyn ymarfer corff, hamddena ac ymlacio. Mae rhagor o wybodaeth i'w gweld yma.

Fideo

Cynefin Merthyr

Cynefin Merthyr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ...

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn gofalu am 619 o hectarau o fannau agored cyhoeddus, gan gynnwys un parc gwledig, pun parc bwrdeistrefol a chwe pharc cymunedol, yn ogystal â fforestydd, coedwigoedd a thir comin. Mae Norma wedi bod yn cydweithio'n agos â'r awdurdod lleol ac amryfal grwpiau cymunedol i ganfod y rhesymau pam nad yw'r mannau gwyrdd hyn yn cael eu defnyddio'n amlach gan bobl y gymuned. Gyda chymorth partneriaid a'r gymuned ei hun, gobaith Norma yw y bydd rhaglen Cynefin yn gallu helpu i chwalu'r rhwystrau hyn er mwyn gwarchod, gwella, hyrwyddo a rhoi mynediad i'r asedau naturiol sydd ar stepen y drws - gan roi'r cyfle i holl bobl y gymuned fwynhau'r awyr agored.

Tweets

Follow @ Cynefin_Wales

Newyddion

Ein Partneriaid