Gweithio'n Wahanol yn Wrecsam

Dave Gittins yw'r Cydlynydd Lle sy'n gweithio yng nghymunedau Cefn Mawr i'r de o Wrecsam a Pharc Caia, yn agos at ganol y dref. Lleolir Wrecsam yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a hon yw'r dref fwyaf yng Ngogledd Cymru.

Daeth Wrecsam yn dref sylweddol oherwydd y cyfoeth o lo, llechi a diwydiannau echdynnol eraill oedd yn bodoli yno. Symudodd y ffocws i weithgynhyrchu yn yr 1970/80au ac mae'r sector hwnnw bellach yn lleihau. Mae hyn wedi arwain at golli swyddi sydd wedi effeithio ar y ddwy gymuned y mae Cynefin yn gweithredu ynddynt.

[Translate to Cymraeg:] Cynefin's work in Wrexham is focusing specifically

Mae gwaith Cynefin yn Wrecsam yn canolbwyntio'n benodol ar nifer o fentrau yn ardaloedd Parc Caia a Chefn Mawr, yn ogystal â chynllun ar draws y sir ar gyfer ynni adnewyddadwy. Deilliodd y ffocws hwn o gyfres o ddigwyddiadau lle bu i nifer o grwpiau lleol, trigolion a phobl oedd am newid pethau nodi rhai themâu cyffredin. Penderfynwyd ynghylch ffocws y prosiectau drwy edrych ar ystadegau megis Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) a thrwy siarad â thrigolion a mudiadau cefnogi o nifer o wahanol ardaloedd. Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau i greu gweledigaeth lle gofynnwyd i bobl yr hyn yr oeddent yn teimlo'n angerddol yn ei gylch a'r hyn yr oeddent am ei newid. Roedd y rhain yn agored i drigolion o bob ardal yn Wrecsam a bu i'r blaenoriaethau a gynhyrchwyd o'r digwyddiadau hyn ddarparu cylch gwaith i weithio mewn dwy ardal ac i sefydlu Grŵp Ynni Wrecsam sy'n ystyried gwerthuso'r cyfle ar gyfer creu ynni adnewyddadwy dros y sir gyfan.

Parc Caia

Mae Parc Caia yn stad dai fawr a ddatblygwyd yn yr 1950au a'r 1960au. Tai cymdeithasol sydd yma'n bennaf ac mae yma boblogaeth o tua 12,000 yn byw mewn 5,000 o dai.

Ym Mharc Caia mae'r gwaith wedi ymwneud â dod â'r grwpiau ynghyd i weld pa sgiliau ac asedau sydd ganddynt, beth fyddent yn ei hoffi a'r hyn y maent yn barod i'w rannu.

Mae Cynefin bellach yn cefnogi Partneriaeth Parc Caia wrth ddatblygu Wrecsam fel lle ar gyfer menter gymdeithasol sy'n anelu at ddatblygu cydweithio rhwng y farchnad ar gyfer mentrau cymdeithasol. Mae Caia Crafts yn un corff o fewn Partneriaeth Parc Caia y mae Cynefin yn gweithio gydag ef.

Mae Caia Crafts yn rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar sgiliau gwaith coed ac yn helpu pobl i wella eu sgiliau. Mae Dave wedi llwyddo i ddod o hyd i ffynhonnell sy'n rhoi coed am ddim o eiddo lleol sy'n perthyn i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol er mwyn iddynt orfod gwario llai o arian ar ddeunyddiau.

Mae Cynefin hefyd yn gweithio gyda Chymunedau yn Gyntaf ym Mharc Caia ac yn bwriadu datblygu digwyddiad bwyta'n iach a digwyddiad siop gyfnewid i helpu i leihau costau pobl ar fwyd ac annog ailddefnyddio eitemau diangen.

Cefn Mawr

Yn y digwyddiadau creu gweledigaeth cyflwynodd y trigolion weledigaeth uchelgeisiol ar gyfer Cefn.

"Mae Cefn mewn lleoliad ffantastig felly mae yma gyfle iddo ddod yn gyrchfan go iawn". Byddai cymuned wedi'i haduno yn creu balchder mewn lle ac egni i wneud y gorau o'r potensial enfawr yn yr ardal. Mae'r safle treftadaeth Byd yn cynnig cyfle i ddatblygu twristiaeth yn yr ardal gan greu swyddi a throi difaterwch yn ddyhead fel y gellir sicrhau dyfodol Cefn ar gyfer y cenedlaethau i ddod."

Fel hen bentref mwyngloddio a phentref diwydiannol, mae hon yn ardal sy'n awyddus i 'droi'n fwy gwyrdd' ac mae gwaith yn cael ei wneud yn awr gyda'r gymuned i weld sut y gallant ddefnyddio ardaloedd segur o dir er budd y gymuned. Ar hyn o bryd mae Dave yn cefnogi'r gymuned i chwilio am safleoedd posibl y gellid eu defnyddio fel gardd gymunedol.

Trefnodd Dave gynhadledd twristiaeth yng Nghefn i weithio gyda busnesau a thrigolion i edrych ar gyfleoedd lle y gallai twristiaeth greu cyfleoedd gwaith. Arweiniodd hyn at sicrhau bod dau fusnes lleol yn gweithio gyda'i gilydd i gynhyrchu amrywiaeth o glociau unigryw gyda'r draphont ddŵr yn thema iddynt. Yn dilyn y digwyddiad hwn mae grŵp wedi cyfarfod yng Nghefn i edrych ar gyfleoedd eraill o ran twristiaeth ac mae'r grŵp bellach yn ystyried codi bwa wrth wylfan i lawr at y draphont ddŵr a'i ddatblygu fel man picnic.

Mae Dave hefyd wedi bod yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Dyffryn Dyfrdwy i ystyried gwneud y sefydliad yn gynaliadwy drwy ddod o hyd i ffrydiau incwm amgen. Mae hefyd wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau yn Wrecsam i edrych ar fancio amser. Mae Cyngor Wrecsam bellach yn arwain cais i'r Loteri Fawr i dreialu bancio amser mewn dwy ardal yn Wrecsam.

Fideo

Cynefin Wales

Cynefin Wales

Tweets

Follow @ Cynefinwrexham

Newyddion